Thứ Hai, 08:47 24/04/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Số: 23 /TB-CTSV

Ninh Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO ( Ve danh sach sinh vien thuoc dien che do chinh sach)

Học kỳ II Năm học 2016– 2017

Kính gửi: Các lớp sinh viên chính quy

Triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên học kỳ II năm học 2016 – 2017, Phòng Công tác sinh viên thông báo về danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách học kỳ II năm học 2016 – 2017 tính đến hết ngày 17/4/2017 (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau:

1. Sinh viên thuộc diện Hộ nghèo năm 2017

2. Sinh viên thuộc diện Con em dân tộc thiểu số

3. Sinh viên thuộc diện Hỗ trợ chi phí học tập (Là con em dân tộc thiểu số và hộ nghèo năm 2017 hoặc cận nghèo năm 2017)

4. Sinh viên thuộc diện Miễn giảm học phí

Phòng Công tác sinh viên yêu cầu Ban cán sự các lớp thông báo cụ thể danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách HKII năm học 2016 – 2017 cho toàn thể sinh viên của lớp. Những sinh viên thuộc diện chế độ chính sách HKII năm học 2016 – 2017 chưa có tên trong danh sách, đề nghị bổ sung hồ sơ tại phòng Công tác sinh viên.

Mọi ý kiến thắc mắc đề nghị nộp về Phòng Công tác sinh viên bằng văn bản trước ngày 28/4/2017. Sinh viên nộp hồ sơ sau thời hạn thông báo trên sẽ không được giải quyết.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa (để phối hợp);

- Trợ lý sinh viên, các lớp sinh viên (để thực hiện);

- Lưu: CTSV.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

P.Trưởng phòng

Đinh Thị Liên