Hủy đăng ký môn học

Hướng dẫn:

1/ Di chuyển con trỏ vào môn cần hủy đăng ký.

2/ Nhấn "x" để hủy đăng ký môn học.