Đăng ký học phần

(*)

Lưu ý:

1/ Môn học không nằm trong chương trình đào tạo ngành đang học sẽ không được tính điểm.

2/ Chỉ được đăng ký khi Số sinh viên trong lớp độc lập chưa vượt quá số lượng tối đa.

3/ Lớp độc lập có trạng thái Đăng ký mở rộng sẽ không được hủy khi đã đăng ký.