Thứ Hai, 10:56 02/10/2017

THÔNG BÁO ( V/v các tập thể và cá nhân sv được khen thưởng học kỳ II năm học 2016 – 2017_ sáng 02/10/2017)

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN SV KHÓA D7- D8- C22- D9- C23 ĐƯỢC KHEN THƯỞNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016- 2017

A. Tập thể:

- Tập thể Xuất sắc:

- Khoa TH- MN: D7 MNA

- Khoa XH-DL: D7 Văn

- Tập thể Tiên tiến:

- Khoa TN: D7 Hóa,

- Khoa TH-MN:D7 MNB, D8MNB

- Khoa XH-DL : D8 Văn, D9 VNH.

B. Cá nhân:

I. Khoa Tiểu học- Mầm non

1

Đỗ Thị Hương Giang

D7MNA

9,03

97

Xuất sắc

2

Hoàng Thị Hồng Năm

D7MNA

8,87

92

Giỏi

3

Bùi Thị Hằng

D7MNA

8,83

90

Giỏi

4

Trần Thị Hảo

D7MNA

8,63

98

Giỏi

5

Vũ Thị Minh Hằng

D7MNA

8,50

97

Giỏi

6

Nguyễn Thu Trang

D7MNB

8,50

87

Giỏi

7

Nguyễn Thị Biển

D7MNA

8,43

90

Giỏi

8

Phạm Thị Tuyết Lan

D7MNA

8,43

90

Giỏi

9

Nguyễn Thị Thắm

D7MNB

8,43

87

Giỏi

10

Trần Thị Lan

D7MNB

8,40

88

Giỏi

11

Lã Thị Loan

D7MNB

8,37

88

Giỏi

12

Bùi Thị Thanh Tâm

D7MNA

8,33

90

Giỏi

13

Trương Thị Hằng

D7MNB

8,33

87

Giỏi

14

Phạm Thị Phương Anh

D7MNB

8,33

86

Giỏi

15

Tô Huyền Trang

D7MNA

8,23

90

Giỏi

16

Lê Thị Nguyệt

D7MNB

8,20

87

Giỏi

17

Trịnh Thị Phượng

D7MNB

8,20

87

Giỏi

18

Nguyễn Thị Phương Thảo

D7MNB

8,20

87

Giỏi

19

Nguyễn Thị Huyền Trang

D7MNB

8,20

87

Giỏi

20

Trần Thị Huệ

D7MNA

8,17

90

Giỏi

21

Lương Thùy Dương

D7MNB

8,17

88

Giỏi

22

Lê Thị Hồng

D7MNB

8,17

86

Giỏi

23

Bùi Thị Thu

D7MNA

8,13

90

Giỏi

24

Lê Thị Thanh Mai

D7MNA

8,10

90

Giỏi

25

Bùi Thị Khánh Hòa

D7MNB

8,10

87

Giỏi

26

Phạm Thị Thùy Linh

D7MNB

8,10

87

Giỏi

27

Lê Thị Hà Giang

D7MNB

8,07

85

Giỏi

28

Nguyễn Thị Kim Cúc

D7MNB

8,03

86

Giỏi

29

Vũ Thị Dung

D7MNB

8,00

90

Giỏi

30

Nguyễn Thị Huyền

D7MNA

8,00

90

Giỏi

31

Đinh Thị PhươngDung

D8MNB

8,24

90

Giỏi

32

Bùi ThịThơm

D8MNA

8,14

80

Giỏi

33

Phạm ThịNhung

D8MNB

8,01

80

Giỏi

34

Hoàng Thị Hoài

D9MNB

8,42

85

Giỏi

35

Nguyễn Thị Hồng Gấm

D9MNA

8,10

85

Giỏi

36

Đỗ Thị Hường

D9THB

8,93

92

Giỏi

37

Lê Trung Thành

D9THA

8,53

84

Giỏi

38

Nguyễn Thị Diễm

D9THB

8,52

87

Giỏi

39

Nguyễn Thị Lan Hương

D9THB

8,46

80

Giỏi

40

Nguyễn T. Thùy Dương

D9THA

8,43

90

Giỏi

41

Vũ Thị Hường

D9THA

8,20

85

Giỏi

42

Cao Thị Hương

D9THA

8,16

85

Giỏi

43

Hà Hải Yến

D9THA

8,10

82

Giỏi

II.Khoa Xã hội- Du lịch

1

Lương Thị Hải Yến

D7 Văn

9,04

94

Xuất sắc

2

Đinh Thị Tuyết Lê

D7 Văn

8,64

93

Giỏi

3

Dương Thị Tuyết

D7 Văn

8,60

85

Giỏi

4

Ninh Thị Thảo

D7 Văn

8,56

85

Giỏi

5

Bùi Thị Thương

D7 Văn

8,52

85

Giỏi

6

Trương Thị Ngọc Huyền

D7 Văn

8,44

93

Giỏi

7

Nguyễn Thị Liên

D7 Văn

8,40

85

Giỏi

8

Nguyễn Thị Hồng Nhung

D7 Văn

8,40

85

Giỏi

9

Nguyễn Thị Khánh Huyền

D7 Văn

8,24

84

Giỏi

10

Nguyễn Thị Lý

D7 Văn

8,24

85

Giỏi

11

Tạ Thị Thùy Dung

D7 Văn

8,20

85

Giỏi

12

Phạm Thị Thương

D7 Văn

8,16

92

Giỏi

13

Nguyễn Thị Huyền Trang

D7 Văn

8,16

85

Giỏi

14

Dương Thị Ngọc Huyền

D7 Văn

8,12

85

Giỏi

15

Lã Thị Thùy Linh

D7 Văn

8,08

83

Giỏi

16

Nguyễn Thị Thùy Dung

D7 Văn

8,04

92

Giỏi

17

Hà Thị Thảo

D8 Văn

8,43

96

Giỏi

18

Trần Văn Rim

D8 Văn

8,38

97

Giỏi

19

Bùi Thanh Tâm

D8 Văn

8,23

90

Giỏi

20

Đặng Thị Hiên

D8 Văn

8,21

90

Giỏi

21

Đinh Thị Thúy

D8 Văn

8,19

88

Giỏi

22

Vũ Thị Mai

D8 Văn

8,03

99

Giỏi

23

Cao Thị Kim Ngân

D8 Văn

8,02

97

Giỏi

24

Nguyễn Thị Hương Lan

D8 Văn

8,02

96

Giỏi

25

Dương Thị Thơm

D9 VNH

8,27

89

Giỏi

III. Khoa Kinh tế- Kỹ thuật

1

Đinh Thị Hồng Nhung

D8 KT

8,37

89

Giỏi

2

Lê Thị Dung

D9KTA

8,41

84

Giỏi

3

Bùi Thị Diễm

D9KTA

8,18

80

Giỏi

4

Vũ Thị Thương

D9KTA

8,08

85

Giỏi

5

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

C22KT

8,21

80

Giỏi

IV. Khoa Tự nhiên

1

Vũ Thị Thu Thảo

D7 Hóa

8,96

92

Giỏi

2

Nguyễn Thị Phượng

D7 Hóa

8,42

85

Giỏi

3

Nguyễn T. Phương Chi

D7 Hóa

8,33

85

Giỏi

4

Phạm Thị Nụ

D7 Hóa

8,29

85

Giỏi

5

Phạm Thị Kiều Anh

D7 Hóa

8,17

85

Giỏi

6

Trịnh Bích Liên

D7 Hóa

8,17

82

Giỏi

7

Quách Thảo Nhung

D7 Hóa

8,13

83

Giỏi

8

Bùi Thị Hường

D7 Hóa

8,00

82

Giỏi

9

Lê Thị Thanh Xuân

D7 Lý

8,24

85

Giỏi

10

Trần Thị Phượng

D7 Lý

8,21

85

Giỏi

(Tổng: 83 sinh viên)

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN