Thứ Ba, 15:40 03/10/2017

THÔNG BÁO ( V/v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên chính quy năm học 2017– 2018_ chiều 03/10/2017)

HƯỚNG DẪN

V/v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên chính quy năm học 2017– 2018

Triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên chính quy năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

I.TRỢ CẤP XÃ HỘI

1. Sinh viên là người dân tộc thiểu số:

- Mức hưởng: 140.000đ/tháng x10 tháng/năm học

- Hồ sơ gồm:

+ Bản sao công chứng giấy khai sinh

+ Bản sao công chứng sổ hộ khẩu

+ Giấy chứng nhận dân tộc (nếu có)

2. Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa:

- Mức hưởng: 100.000đ/tháng x10 tháng/năm học

- Hồ sơ gồm:

+Bản sao công chứng giấy khai sinh

+Bản sao công chứng giấy chứng tử của cha, mẹ

+Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện.

3. Sinh viên là người tàn tật (gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật):

- Mức hưởng: 100.000đ/tháng x10 tháng/năm học

- Hồ sơ gồm:

+Bản sao công chứng giấy khai sinh và CMTND

+Bản sao công chứng biên bản giám định y khoa của Bệnh viện Huyện trở lên

+Giấy xác nhận của UBND cấp xã về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

4. Sinh viên thuộc diện hộ nghèo:

- Mức hưởng: 100.000đ/tháng x10 tháng/năm học

- Hồ sơ gồm:

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo.

II. MIỄN GIẢM HỌC PHÍ (Áp dụng với sinh viên các lớp ngoài sư phạm)

1. Đối tượng được miễn học phí:

*Đối tượng 1: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng:

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin miễn giảm học phí. (Theo mẫu của Nhà trường)

- Bản sao công chứng giấy khai sinh

- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu

- Bản sao công chứng sổ gia đình liệt sỹ, thẻ thương binh, bệnh binh,…

- Giấy chứng nhận của Phòng LĐTB-XH

*Đối tượng 2: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin miễn giảm học phí. (Theo mẫu của Nhà trường)

- Bản sao công chứng giấy khai sinh

- Bản sao công chứng giấy chứng tử của cha, mẹ

- Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện.

* Đối tượng 3: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin miễn giảm học phí. (Theo mẫu của Nhà trường)

- Bản sao công chứng giấy khai sinh và CMTND

- Bản sao công chứng biên bản giám định y khoa của Bệnh viện Huyện trở lên

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

* Đối tượng 4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin miễn giảm học phí. (Theo mẫu của Nhà trường)

- Bản sao công chứng giấy khai sinh

- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu

- Giấy chứng nhận dân tộc (nếu có)

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

* Đối tượng 5: Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, ƠĐu) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin miễn giảm học phí. (Theo mẫu của Nhà trường)

- Bản sao công chứng giấy khai sinh

- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu

- Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

2. Đối tượng được giảm 50% học phí:

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin miễn giảm học phí. (Theo mẫu của Nhà trường)

- Bản sao công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của Bố/Mẹ do Bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

- Giấy chứng nhận của địa phương xác nhận sinh viên là con cán bộ viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp

3. Một số điểm cần lưu ý:

- Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí bị tạm dừng học thì khi trở lại học phải làm lại hồ sơ miễn giảm học phí.

- Thời gian áp dụng: 10 tháng/năm học (không áp dụng đối với học kỳ hè)

- Mức hưởng: Tùy thuộc vào mức thu học phí.

III. HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

1. Đối tượng được xét

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

2. Thời gian được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập

- Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải nộp hồ sơ 01 lần vào đầu năm học. Trong năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc diện đã thoát nghèo thì sinh viên có trách nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ đã thoát nghèo để dừng việc chi trả chi phí học tập cho kỳ tiếp theo.

- Đối với sinh viên chưa thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm học, gia đình sinh viên được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp hồ sơ bổ sung đối tượng hưởng chính sách làm căn cứ chi trả chi phí học tập trong kỳ tiếp theo. Thời gian được hưởng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Hỗ trợ chi phí học tập được cấp không quá 10 tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.

3. Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở

4. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Theo mẫu của Nhà trường)

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Bản sao công chứng giấy khai sinh.

5. Một số điểm sinh viên cần lưu ý:

- Sinh viên bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập kể từ thời điểm Quyết định kỷ luật có hiệu lực. Trường hợp sinh viên đã nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập mà bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì Nhà trường dừng thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập vào kỳ học tiếp theo.

- Sinh viên bị đình chỉ học tập (có thời hạn) thì không được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận. Trường hợp sinh viên đã nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập mà bị đình chỉ học tập thì Nhà trường thực hiện trừ số tiền tương ứng với số tháng bị đình chỉ học tập vào kỳ học tiếp theo sau khi sinh viên nhập học lại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian, trình tự nhận thủ tục đề nghị được hưởng chế độ chính sách:

- Đối với các sinh viên khóa cũ (D7, D8,D9,C23, C22, D5 Liên thông) vẫn tiếp tục sử dụng hồ sơ đã nộp từ học kỳ trước. Riêng đối tượng sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phải làm hồ sơ theo từng học kỳ.

- Đối với sinh viên khóa D10 – C24 làm thủ tục theo hướng dẫn như trên.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Học kỳ I: Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 10/11/2017.

+ Học kỳ II: Từ ngày 7/3/2018 đến ngày 25/3/2018.

Sinh viên nộp hồ sơ sau thời hạn thông báo trên sẽ không được giải quyết.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên

- Trường hợp trong quá trình học tập, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách không nộp hồ sơ đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo qui định thì chỉ được chi trả chế độ chính sách tính từ ngày Nhà trường nhận được đầy đủ hồ sơ đến khi kết thúc năm học và không được giải quyết truy lĩnh tiền hỗ trợ chế độ chính sách đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi hồ sơ đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.

2. Phòng Công tác sinh viên:

Căn cứ vào hồ sơ xin hưởng chế độ chính sách của sinh viên và các quy định hiện hành, sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ, phòng Công tác sinh viên tổng hợp danh sách, chuyển cho các Khoa quản lý sinh viên, Trợ lý sinh viên các lớp sinh viên 01 lần để rà soát và bổ sung theo yêu cầu.

Tham mưu xây dựng quyết định về việc chi trả chế độ chinh sách cho sinh viên đủ điều kiện theo từng học kỳ.

3. Phòng tài vụ:

Chi trả kinh phí chế độ chính sách cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quyết định của Hiệu trưởng.

4. Trợ lý sinh viên các Khoa – Ban cán sự lớp

Đôn đốc sinh viên các lớp nộp học phí theo đúng quy định của nhà trường, nhắc nhở các sinh viên thuộc diện chính sách nộp hồ sơ đầy đủ đúng quy định.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

TL. HIỆU TRƯỞNG Phạm Xuân Lê Đồng (đã kí)