CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

1. Đồng chí Lê Xuân Giang - Hiệu trưởng.

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của nhà trường theo chế độ thủ trưởng và theo qui định về phân cấp quản lý cán bộ. Chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật về các hoạt động của nhà trường.

- Ký các văn bản, tờ trình, báo cáo gửi Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp quản lý; Ký ban hành các Quyết định của nhà trường.

- Giữ mối liên hệ với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác thanh tra, kiểm tra.

- Là chủ tài khoản của trường; Trưởng ban QLDA xây dựng trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Tổng hợp; Phòng Tài vụ; Bộ môn Lý luận chính trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

2. Đồng chíVũ Xuân Oánh - Phó Hiệu trưởng thường trực.

- Giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường khi Hiệu trưởng đi vắng. Giúp Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường (bao gồm cả hệ chính qui, hệ vừa làm vừa học, liên thông, liên kết); phụ trách công tác tuyển sinh hệ chính qui, công tác khảo thí và đảng bảo chất lượng, công tác tổng hợp.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng, Khoa Tự nhiên, Khoa Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Đồng chí Phạm Đức Hợp - Phó Hiệu trưởng.

- Giúp Hiệu trưởng phụ trách: công tác sinh viên; công tác tuyển sinh, đào tạo hệ vừa học vừa làm; công tác liên kết đào tạo; công tác hoạt động ngoài giờ; công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường; các tổ chức Hội trong nhà trường và Công đoàn trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác sinh viên, Khoa Giáo dục thường xuyên, Khoa Kinh tế - Kỹ thuật, Khoa Tiểu học - Mầm non.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

4. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Hiệu trưởng.

- Giúp Hiệu trưởng phụ trách: công tác đào tạo hệ chính qui; công tác nghiên cứu khoa học; công tác xây dựng chương trình và mở các ngành đào tạo; công tác thông tin, tuyên truyền; Website của trường; Thông báo khoa học;

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học, Khoa Xã hội - Du lịch, Khoa Nông lâm, Bộ môn Giáo dục thể chất-Tâm lý,

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

5. Đồng chí Phạm Quang Huấn – Phó Hiệu trưởng

- Giúp Hiệu trưởng phụ trách: công tác xây dựng cơ sở vật chất; công tác kế hoạch; công tác Hành chính quản trị; công tác Y tế môi trường, Đoàn thanh niên

- Là phó Trưởng ban QLDA xây dựng trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị phòng Hành chính quản trị, trung tâm Thư viện – thiết bị, trung tâm Y tế môi trường, Ban quản lí Ký túc xá

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.Thông tin cần biết